صوت

بهشتِ غریب

تو برایمان بگو از بهشتی که بانی اش فرزند توست؛ بهشت غریبی که کمتر از آن دم میزنیم و کمتر از آنچه باید، باورش میکنیم!

مراسم دعای ندبه روز ۱۳ دی ۹۸

  استاد شیخ علیرضا حدائق در مراسم دعای ندبه روز جمعه ۱۳ دی ۹۸ به ادامه سلسله مباحث «آیات مهدویت در قرآن» و یادی از