جستجو

مجله منجی

سبک زندگی مهدوی (جلد اول)

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۱ که بحث سبک زندگی را مطرح فرمودند این دغدغه ایجاد شد که به این امر مهم