بهشتِ غریب

تو برایمان بگو از بهشتی که بانی اش فرزند توست؛
بهشت غریبی که کمتر از آن دم میزنیم و کمتر از آنچه باید، باورش میکنیم!

آخرین مطالب