ظهور را نزدیک نبینیم، منتظر نیستیم

انتظار یک نگاه مثبت است، یک امید به آینده است…

آخرین مطالب