از خصوصیات جوان مهدوی: عذر خواهی کردن

جوانان ما باید این شهامت و اخلاق را داشته باشند که اگر در جامعه مرتکب اشتباهی شدند برگردند و عذر خواهی کنند…

آخرین مطالب