منتظر چگونه باید باشد

کوچکترین حرکت و کلمه شما در تاخیر یا تعجیل ظهور ثبت خواهد شد…
یک دقیقه عقب یا جلو انداختن ظهور جرم نابخشودنی است…

آخرین مطالب